โรงงานสุขสวัสดิ์

ข้อมูลโรงงาน

โรงงานดีพลัสฯ เป็นโรงงานที่จดทะเบียนการค้าภายใต้ ชื่อ
“บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด สาขา 001”

          ปัจจุบันโรงงานดีพลัสฯ มีจำนวนพนักงานกว่าประมาณ 330 คน
ประกอบไปด้วยส่วนคลังสินค้าวัตถุดิบ ,ส่วนผลิตฟิล์มและกระจกกันรอย,
ส่วนแพ็คสินค้า, ส่วนควบคุมและประกันคุณภาพสินค้า ,ส่วนคลังสินค้าสำเร็จรูป,
ส่วนจัดส่งสินค้า และส่วนงานสนับสนุนหลังบ้าน

          โรงงานมีอาคารทั้งหมด 4 หลัง บนพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ โรงงานดีพลัสฯ
เป็นโรงงานผลิตฟิล์มและกระจกปกป้องหน้าจอเจ้าแรกและใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย ภายใต้แบรนด์  Focus โดยการผลิตเรา “ มุ่งเน้นผลิตสินค้าดี
มีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ”
และ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า
และยั่งยืน ทางบริษัทฯจึงได้กำหนดแนวทางปฎิบัติในการปกป้องผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ภายใต้นโยบาย
และความมุ่งหวังการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานสากล ISO9001
และ ISO14001 ขององค์กร

          นอกจากกลุ่มสินค้าปกป้องหน้าจอแล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีการนำเข้า
และผลิตสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมมือถือ ที่จำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อ
และห้างสรรพสินค้า ภายใต้แบรนด์ “RIZZ”  “WHY” และสินค้าเพื่อสุขภาพ
“BEWELL” โดยโรงงานดีพลัสฯ จะทำการสนับสนุนในการแพ็คสินค้า,
จัดเก็บ, จัดเตรียมสินค้า และส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
สูงสุดของลูกค้า

บริษัทดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
( สาขา : โรงงานสุขสวัสดิ์ )

บริษัทดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด88
( สาขา : โรงงานสุขสวัสดิ์ )

ข้อมูลโรงงาน

โรงงานดีพลัสฯ เป็นโรงงานที่จดทะเบียนการค้าภายใต้ ชื่อ
“บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด สาขา 001”

          ปัจจุบันโรงงานดีพลัสฯ มีจำนวนพนักงานกว่าประมาณ 330 คน ประกอบไปด้วยส่วนคลังสินค้าวัตถุดิบ ,ส่วนผลิตฟิล์มและกระจกกันรอย, ส่วนแพ็คสินค้า, ส่วนควบคุมและประกันคุณภาพสินค้า ,ส่วนคลังสินค้าสำเร็จรูป ,ส่วนจัดส่งสินค้า และส่วนงานสนับสนุนหลังบ้าน

          โรงงานมีอาคารทั้งหมด 4 หลัง บนพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ โรงงานดีพลัสฯ เป็นโรงงานผลิตฟิล์มและกระจกปกป้องหน้าจอเจ้าแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์  Focus โดยการผลิตเรา “ มุ่งเน้นผลิตสินค้าดีมีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ” และ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและยั่งยืน ทางบริษัทฯจึงได้กำหนดแนวทางปฎิบัติในการปกป้องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ภายใต้นโยบาย และความมุ่งหวังการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานสากล ISO9001 และ ISO14001 ขององค์กร

          นอกจากกลุ่มสินค้าปกป้องหน้าจอแล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีการนำเข้าและผลิตสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมมือถือ ที่จำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า ภายใต้แบรนด์ “RIZZ”  “WHY” และสินค้าเพื่อสุขภาพ “BEWELL” โดยโรงงานดีพลัสฯ จะทำการสนับสนุนในการแพ็คสินค้า, จัดเก็บ, จัดเตรียมสินค้า และส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของลูกค้า