Life At Dplus

LIFE AT DPLUS

  • ชีวิตในครอบครัวดีพลัส เป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเรียนรู้ บริษัทไม่ได้มุ่งหวังเพียงเฉพาะผลกำไร หรือการเจริญเติบโตของบริษัทเท่านั้น ดีพลัสยังมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้เต็มไปด้วยคุณภาพ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการมุ่งเน้นให้ทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่แจ่มใส

  • ดีพลัส เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา มีโอกาสใหม่ๆและความท้าทายให้เรียนรู้เสมอ เรามุ่งหวังให้พนักงานทุกคนได้รับการพัฒนา และเติบโตไปพร้อมกันกับองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับ สโลแกนขององค์กร “Forward Together” ก้าวไปด้วยกัน สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ร่วมกัน ร่วมมือกันเพื่อส่งมอบคุณค่าตอบแทนให้กับสังคมผ่านสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยม ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

สวัสดิการ

  ดีพลัสสนับสนุนให้พนักงานมีความสุข และมีชีวิตที่สมดุล work life balance
เริ่มต้นจากสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยมีฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบครัน ให้สามารถ
มาเล่นกันได้ทั้งก่อน และหลังเลิกงาน และดูแลด้านสุขภาพโดยมีประกันสุขภาพ
และประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงาน และยังสนับสนุนการสร้างนิสัยออมเงินด้วย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ พัฒนาในองค์กร นอกจากทุกคนจะได้รับโจทย์ใหม่ๆ
ให้เรียนรู้พัฒนาตัวเอง บริษัทยังสนับสนุนการศึกษา และการอบรมของพนักงาน
อย่างเต็มที่ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง และอาจไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำโดยตรง
แต่ได้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองในด้านที่สนใจ

กิจกรรมสัมพันธ์

เสียงของพี่น้องชาว DPLUS

ธิติพล สัจจพงษ์ (พี่เบนซ์)
Co-Founder

เป้าประสงค์ของดีพลัส

“เราต้องการให้ผู้คนได้เข้าถึง
และใช้งานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ
ที่มีคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ในราคาคุ้มค่า
และมีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม”

พวกเรา มีความตั้งใจที่จะส่งมอบคุณค่าที่ดีให้กับผู้คน
โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก้าวทันเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ในราคาที่คุ้มค่าที่สุด
และบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมที่สุดครับ

ไชยศลย์ รัตนาวากุล (พี่ก้อง)
Co-Founder

วิสัยทัศน์ของดีพลัส

“องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
ที่เติบโตอย่างมั่นคง และมีความสุข”

เพื่อให้องค์กร สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดี สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนนั้น
หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร คือ“คน” ความร่วมมือกันของทีมงานที่ดี
และเก่งจะช่วยสร้างผลงานที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ น้องๆที่ดีและเก่ง
พร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับผู้คน
มีองค์ประกอบสำคัญ 3 สิ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกัน คือ
หนึ่ง  น้องๆ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
สอง  น้องๆ ได้รับโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
สาม  น้องๆ มีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิต
สามสิ่งนี้รวมกัน จึงเป็นที่มาของวิสัยทัศน์ของดีพลัส
ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่พวกเรายึดถือครับ